ხარისხის კონტროლი

პროდუქციის საბოლოო ხარისხი მრავალი ელემენტის ჯამს შეადგენს: დიზაინი, ფერდაშლა, ბეჭდვა და სხვა მისი წინამორბედი თუ მომდევნო პროცესები.

თითოეულ ამ პროცესზე დაკვირვებას და კონტროლს ახორციელებს ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილია შემდეგი დანადგარებით:

·         გადაღუნვის კუთხის აღდგენის განმსაზღვრელი ხელსაწყო

·         ზედაპირის სიპრიალის საზომი ხელსაწყო (REFO 3D)

·         ჰირლინგერისფირმის ოპტიკური სახაზავები

·         ჭურჭელირობინსონისტესტისთვის

·         ნაბეჭდი ზედაპირის ხახუნისადმი მდგრადობის საზომი ხელსაწყო

·         შტრიხ კოდის ამომცნობი ხელსაწყო

·         ხახუნის კოეფიციენტის საზომი ხელსაწყო

·         ბეჭდვისშემდგომი პროცესის დანადგარი - აერატორი, მოდელი RD 1000 PA/R+S, იონიზირებული ჰაერის ვენტილაციის სისტემით

უკან დაბრუნება